ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Δευτέρα 19:00-21:00


ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ


ΓΗΣ ΠΑΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ


ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ – ΝΕΡΤΕΡΙΑ – ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ – ΝΕΚΥΑ - ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ


ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ –ΧΘΟΝΙΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Τί εἶναι ἡ φιλοσοφία; Μελέτη Θανάτου! Σωκράτης


Μελέτη ὄλων τῶν ἀρχαίων κειμένων, παραδόσεων καί ἐσχατολογικῶν μύθων γιά τά στάδια


τοῦ θανάτου, καί τήν πορεία τῆς ψυχῆς ἔως τήν νέα ἐνσάρκωση. Ὀδηγίες γιά τίς


ἀπελθούσες ψυχές, περιγραφή τῶν τόπων διαμονής τῶν νεκρῶν, τό Δικαστήριο τῶν ψυχῶν,


ποινές καί ἀνταμοιβές, τά εἰδεχθή φάσματα, ἐπιλογή νέας ἐνσαρκώσεως ...


«Ότι παλαιός ο λόγος, Ορφικός τε γαρ και Πυθαγόρειος, ο πάλιν άγων τας ψυχάς εις το


σώμα και πάλιν από του σώματος ανάγων και τούτο κύκλω πολλάκις». (‘Ορφικόν ‘Απόσπασμα 29).


μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη


(Διδάσκων Πανεπιστημίου, καθηγητής Ἀγωγῆς Λόγου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ἐκδότης,


παραγωγός, παρουσιαστής ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).


καί τήν δικηγόρο Εὐρυνόμη Γαβρᾶ


(ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια ἐκπομπῶν Ἀρχαίας


Ἑλληνικῆς Γραμματείας).


Οὗτος ὁ τρόπος ἄριστος τοῦ βίου,


καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεθνάναι. ΣωκράτηςΘά σᾶς πῶ τώρα ἕναν ὡραίον μύθο,


ἄξιον ἀκοῆς, γιά τά ὄντα πού βρίσκονται πάνω ἀπό τήν γῆ καί κάτω ἀπό τόν οὐρανό.


Ὅταν βγῆκε ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα μου,


πορεύθηκα μαζί μέ πολλούς ἄλλους νεκρούς, φθάνοντας σ’ ἕναν τόπο δαιμόνιον,


θαυμαστόν, τόν Ἀσφοδελόν Λειμῶνα. Ἐκεῖ, σ’ ἕνα σημεῖον, ὑπάρχουν δύο χάσματα


…………………………………………………………………………………………………………………………………


Ὁ μύθος ἐσώθη, δέν ἀπωλέσθη. Πειθώμενοι εἰς τόν λόγον του καί ἡμᾶς ἡμπορεῖ νά σώσει


καί τόν ποταμόν τῆς Λήθης καλῶς νά διαβοῦμε καί τήν ψυχή μας νά μήν μιάνωμεν.


Πιστέψατε τόν λόγον μου, νομίζοντες τήν ψυχήν σας ἀθάνατον, καί δυνατήν. Πάντα ἀγαθά


καί κακά νά ἀνέχεσθαι, τήν ἄνω ὀδόν ν’ ἀκολουθεῖτε. Μέ


δικαιοσύνην καί φρόνησιν, παντί τρόπω, ὃλα τά ἔργα μας νά τελοῦμεν.


Ἔτσι, θά εἴμεθα ἀγαπητοί καί εἰς τόν ἑαυτόν μας καί εἰς τούς θεούς.


Ὅσον διαμένωμεν ἐδῶ εἰς τή γῆν, ἀλλά καί ὅταν ἀποκομίσωμεν τά ἔπαθλα τῆς ἀρετῆς, θά


εἴμεθα, ὤς οἱ ἀθληταί εἰς στόν νικητήριον γύρον, νικηφόροι περιαγειρόμενοι!


Ὥστε κι ἐδῶ, ἀλλά καί εἰς τήν χιλιετήν πορείαν τῆς ψυχῆς, νά εὐημεροῦμεν. Εὖ πράττωμεν!


Γένοιτο! Γένοιτο! Γένοιτο!........