ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σάββατο 19:00-21:00


ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ


ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ.


Τό Ἰδεοθέατρον, σᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γνωρίσετε τὴν βάση τήν παγκοσμίου


φιλοσοφίας. Ἡ παρακολούθηση τοῦ συνόλου τῶν πλατωνικῶν ἔργων κατὰ τὴν διάρκεια


τοῦ ἔτους, παρέχει στοὺς ἀκροατὲς τὴν δυνατότητα νά ἐφοδιαστοῦν γνωσιολογικὰ μὲ τὴν


πολυτιμότερη παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ κορυφαῖος φιλόσοφος


Πλάτων, τὴν ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, μέθοδο ἐρεύνης καὶ ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας καθώς καί τήν


ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ἰδανική μέθοδο διαπαιδαγωγήσεως καί αὐτογνωσίας.


Ἡ Φιλοσοφία εἶναι βίωμα! Ζωὴ ἀφιερωμένη στὴν συνεχῆ ἐνεργὸ προσωπικὴ ἀναζήτηση


τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς.


Θαυμάζω σημαίνει ἀπορῶ - διερευνῶ. Ἀρχή δηλαδή τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ συνεχής


ἔρευνα, ἡ ἀδιάκοπη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.


Οἱ Πλατωνικές ἰδέες μποροῦν νὰ γίνουν ὁ ἄριστος ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου.


Ἡ ἑρμηνεία τους βάσει τῶν λειτουργιῶν τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν νόμων τῆς


Ὀρφικοπυθαγορείου παραδόσεως, ὅπως καί τῶν σχολίων τοῦ Πρόκλου βοηθοῦν στὴν


συνειδητοποίηση, ὥστε νὰ γίνουν πράξη ζωῆς, βίωμα ψυχῆς.


Γιὰ τὴν σύνδεση τῶν θείων Ἰδεῶν μὲ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση λειτουργεῖ ὁ Ἔρως.


Ὡθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ τείνει πρὸς τοὺς Θεούς καὶ τοὺς Θεούς νὰ κλείνουν πρὸς ἐκεῖνον.


Ἔρως καὶ Λόγος ταυτοσημαίνονται. Ὁ Ἔρως, σύμφωνα μὲ τὸν Πλατωνικό Κρατύλο,


συγγενεύει ἐτυμολογικά μὲ τὸν λόγο (εἴρειν: λέγειν). Οἱ ρίζες ΛΕΓ καὶ ΛΕΧ ἀποδεικνύουν τὴν


σχέση τοῦ ΛΟΓΟΥ μὲ τὸν ΕΡΩΤΑ. Ρίζα ΛΕΓ: Συγκεντρώνω, πλαγιάζω ἐρωτικά. Ὁ ἐρευνητής


τῶν λειτουργιῶν τῆς φύσεως ἵσταται μὲ θαυμασμό καὶ δέος μπροστά στὸ ἄπειρο βάθος καὶ


ὕψος τῶν συνειδητοποιήσεων καὶ ὑποκλίνεται μπροστά στὸ θαῦμα αὐτό, στὸ ἀπέραντο


μεγαλεῖο τῆς φύσεως καὶ τὸ ἀτελεύτητο τῶν νόμων καὶ λειτουργιῶν της, στὸν Σωκρατικό -


Πλατωνικό Φιλόσοφο, Ἕλληνα Λόγο καὶ στὸν Ἀπρόσωπο Ἔρωτα!


«Ὅλη ἡ Δυτική Φιλοσοφία εἶναι μία σειρά ἀπό ὑποσημειώσεις στὸν Πλάτωνα». Whithead


μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη


(Διδάσκων Πανεπιστημίου, καθηγητής Ἀγωγῆς Λόγου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης,


συγγραφέας, ἐκδότης, παραγωγός, παρουσιαστής ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς


Γραμματείας).


καί τήν δικηγόρο Εὐρυνόμη Γαβρᾶ


(ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια


ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).