Βιογραφικό Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί Ἰδεοθεάτρου.

Το ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ: ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, δημιουργήθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν ἠθοποιὸ καὶ πανεπιστημιακὸ δάσκαλο Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη. Εἶναι ἐκπαιδευτικός - θεατρικός - ἐκδοτικὸς ὀργανισμὸς ποὺ ἔχει ὡς βασικὸ σκοπὸ τὴν παρουσίαση τῆς Πνευματικῆς Παραδόσεως τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς Τέχνης καὶ εἰδικῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, φιλοσοφίας καὶ εἰδικῶν ἐκδόσεων.

- Πραγματοποίησε ἀπὸ τὸ 1991-2017 περισσότερες ἀπὸ 25.000 ἐκδηλώσεις - μαθήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, κάνοντας εὐρύτερα γνωστὴ τὴν σημαντικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης - Ἐπιστημῆς - Τέχνης - Φιλοσοφίας Ἱστορίας καὶ Μυθολογίας. Ἀπετέλεσε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ποιοτικώτερη ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη ἐκδήλωση σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετίας 1991-2001 γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

- Παρουσίασε στὸ θέατρο ἀπὸ τὸ 1991 μέχρι σήμερα σὲ θεατρικὲς παραστάσεις, θεατρικά ἀναλόγια καί μαθήματα φιλοσοφίας, τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τὸ σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθὼς καὶ δεκάδες κείμενα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας.

- Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994 δημιουργεῖ τὶς ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενος μὲ τὸ Ἵδρυμα. Παράλληλα διοργανώνει περιηγήσεις σὲ Ἀρχαιολογικοὺς Χώρους καὶ στὰ Ἱερὰ τῶν Ἑλλήνων, στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό, μὲ εἰδικὲς ξεναγήσεις καὶ συνέδρια.

- Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994 στὸ θέατρο τοῦ Λυκαβηττοῦ μετὰ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ἀνακοινώνει τὴν δημιουργία μαθημάτων γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1994 ἱδρύει τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ἔνα ὅραμα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ὑλοποιήθηκε στὴν Νεώτερη Ἑλλάδα. Σκοπὸς, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ ἐνηλίκους. Παράλληλα ἐκδίδει τὴν τριμηνιαίας τότε, ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετὰ παραιτεῖται διαφοροποιῶντας τὴν θέση του ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του.

- Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τὴν ὑποστήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Εὐρωβουλευ- τῶν γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ παιδείας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, συνεργαζόμενος μὲ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καὶ συγκεντρώνει 350.000 ὑπογραφὲς τὶς ὁποῖες παρουσίασε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

- Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996 δημιουργεῖ τὴν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ διὰ μέσου τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ Μυθολογίας σὲ παιδιὰ 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μὲ τὸ παιδικὸ τμῆμα σὲ θεατρικὸ δρώμενο τὴν Α,Σ,Ω ραψωδία τῆς Ἰλιάδος, τὴν α καὶ ω τῆς Ὀδυσσείας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικὰ τοῦ Ὀρφέως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ.ἄ.

P Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικὸ οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιώτατες μελέτες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Μυθολογία-Πυθαγορισμό κ.ἄ καὶ ἐκδίδει τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

- Ὑποστηρίζει τὴν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

- Τὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, ἀφοῦ πολλοὶ ἑλληνοπρεπεῖς χῶροι ποὺ δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐτοῦ, ἐμιμήθησαν τὴν λειτουργία του. Ἐπίσης, πολλοὶ νέοι ἀλλὰ καὶ καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καὶ ἐπιστήμονες ἔγιναν εὐρύτερα γνωστοὶ διὰ μέσου τῶν ἐκδηλώσεών του.

- Μὲ τὶς πολύμορφες ἐκδηλώσεις του ἔδω-σε γνωσιολογικὰ ἐναύσματα ἀλλὰ καὶ ψυχικὰ ἐρεθίσματα γιὰ νὰ στραφοῦν πρὸς τὴν μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας, Θρησκείας καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὸ μέτρον καὶ τὸ κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιάδες ἄνθρωποι ἐμπνέοντας τὶς συνειδήσεις τους.

- Στὸ Ἰδεοθέατρον σήμερα διδάσκονται:

1. Πυθαγόρειος Φιλοσοφία καὶ Αὐτογνωσία μὲ βάση τὰ ἀρχαῖα κείμενα ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ καὶ τὴν ἑρμηνευτικὴ τοῦ νεοπυθαγορείου φιλοσόφου Σ. Νάγου. 2. Ὅλα τὰ Πλατωνικὰ ἔργα μὲ σχόλια τοῦ Πρόκλου. 3. Ὀρφικὴ Θεολογία - Ὕμνοι. 4. Ἑλληνικὴ Μυθολογία. 5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

- Στὸ Ἰδεοθέατρον, στὰ Π.Ε.Κ., στὸ Πανεπιστήμιο ὁ Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης διδάσκει τὸ μάθημα τῆς ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στοὺς δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές, σὲ ἑκατοντάδες μαθητές ἀλλά καί ὅσους ἐνδιαφέρονται, ὀργάνωση νοητικοῦ καὶ φυσικοῦ λόγου καθὼς καὶ ἐλεύθερη ἔκφραση συναισθημάτων.

- Εἶναι παραγωγός καί παρουσιαστής φιλοσοφικῶν ἐκπομπῶν. Στό Ραδιόφωνο πλέον 500 ὡρῶν: ΕΡΑ 2: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ * Αθήνα 9,84: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ * Σκάι 100,3: Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ. * Μεταδεύρο: ΕΓΩ Ο ΗΝΙΟΧΟΣ. Στήν Τηλεόραση πλέον 600 ὡρῶν: Seven TV: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ * ΤΗΛΕ ΦΩΣ: ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ * High TV: ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ. ESTIA TV: ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ.

- Εἶναι πατέρας 4 τέκνων.